This project constitutes a continuation and extension of project “Measures to optimize habitat conditions within the KSM Nowogród Bobrzański” which was carried out by another team in IV edition of QLA in 2016. After five years we want to study herpetofauna of the quarry in order to measure effectiveness of prior actions and possibly modify them. The analysis will allow carrying out evidence-based conservation actions to increase environment heterogeneity and provide good microhabitats for hibernating, basking, sheltering, mating, foraging and oviposition. This will be supplemented with photographic documentation and exhibition to promote the project, and with comprehensive biological education of local community and visitors of Natural Centre (pl. Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze) in Zielona Góra city.

October

With the advent of fall, activity of animals has significantly decreased.

اقرأ المزيد
12أكتوبر

Październik

Wraz z nastaniem jesieni, aktywność zwierząt wyraźnie się obniżyła.

اقرأ المزيد
11أكتوبر

September

In September we are continuing maintainenance of vegetation and faunistic observations.

اقرأ المزيد
15سبتمبر

Wrzesień

We wrześniu konytuujemy pielęgnację roślinności i obserwacje faunistyczne.

اقرأ المزيد
14سبتمبر

The Exhibition

Yesterday in the Nature Center in Zielona Góra there was an official opening of photographic exhibition about our project.

اقرأ المزيد
27أغسطس

Wystawa

Dzisiaj w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze otwarto wystawę fotograficzną o naszym projekcie.

اقرأ المزيد
26أغسطس

Reproductive Success of Sand Lizards

On the third of August we observed many hatchlings of Sand Lizards.

اقرأ المزيد
23أغسطس

Sukces Rozrodczy Jaszczurek Zwinek

Trzeciego sierpnia odnotowano wiele dopiero co wyklutych jaszczurek zwinek.

اقرأ المزيد
22أغسطس

Metamorphosis of water frogs

Currently in the quarry we can observe mass metamorphosis of edible, pool and marsh frogs.

اقرأ المزيد
25يوليو

Metamorfoza żab zielonych

W dużych ilościach obecnie przeobrażają się żaby jeziorkowe, wodne i śmieszki.

اقرأ المزيد
24يوليو

Metamorphosis of smooth newts

One more reproductive success in Nowogród Bobrzański quarry

اقرأ المزيد
23يوليو

Metamorfoza traszek zwyczajnych

Kolejny sukces rozrodczy na terenie kopalni KSM Nowogród Bobrzański

اقرأ المزيد
22يوليو

Observations and maintenance of habitats

We continue faunal survey and maintenance of habitats

اقرأ المزيد
21يوليو

Pielęgnacja siedlisk i obserwacje

Prowadzimy obserwacje przyrodnicze i pielęgnację siedlisk

اقرأ المزيد
20يوليو

Reproductive success of grass snakes

A sawdust pile as a nesting place for grass snakes has worked out!

اقرأ المزيد
19يوليو

Sukces rozrodczy zaskrońców

Kopiec dla zaskrońców zwyczajnych się sprawdził!

اقرأ المزيد
17يوليو

On-site meeting with the Jury

Last tuesday we met the Jury to present our project.

اقرأ المزيد
16يوليو

Spotkanie z Jury w żwirowni

W ubiegły wtorek spotkaliśmy się z Jury by opowiedzieć o naszym projekcie.

اقرأ المزيد
15يوليو

June - the month of biodiversity and abundance

June was a month of lush growth and flowering of vegetation as well as development and metamorphosis of larvae of some amphibian species.

اقرأ المزيد
08يوليو

Czerwiec – Miesiąc Różnorodności i Obfitości Przyrodniczej

Czerwiec - to okres bujnego wzrostu i kwitnienia roślinności oraz szybki rozwój i metamorfoza larw niektórych gatunków płazów.

اقرأ المزيد
07يوليو

A Slow Worm and happy Sand Lizards

On the 27th of May we observed animals near microhabitats that we had prepared for them.

اقرأ المزيد
04يونيو

Padalec zwyczajny i szczęśliwe jaszczurki zwinki.

27 maja obserwowaliśmy zwierzęta przebywające w otoczeniu mikrosiedlisk, które dla nich przygotowaliśmy.

اقرأ المزيد
03يونيو

Educating

Classes with kids from elementary school of Nowogród Bobrzański

اقرأ المزيد
30مايو

Edukujemy

Zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

اقرأ المزيد
29مايو

Mating season of Sand Lizards !

On the 19th of May we observed many Sand Lizards. They are now having breeding season.

اقرأ المزيد
26مايو

Jaszczurki zwinki godują !

19 maja udało nam się zaobserwować wiele jaszczurek zwinek, które obecnie mają okres godowy.

اقرأ المزيد
25مايو

The heyday of amphibian and reptile activity!

On the 19th of May we completed some tasks related to optimisation of microhabitats' quality for animals. Among others, we added sawdust to a heap for Grass Snakes, we tidied up stacks of branches and created heaps of stones - having Sand Lizards in mind.

اقرأ المزيد
24مايو

Sezon aktywności płazów i gadów w pełni !

19 maja wykonywaliśmy różne prace związane z poprawą jakości mikrosiedlisk dla zwierząt, między innymi dosypaliśmy trociny w kopcach przeznaczonych dla zaskrońców zwyczajnych, uporządkowaliśmy gałęziowiska i utworzyliśmy sterty kamieni – głównie z myślą o jaszczurkach zwinkach.

اقرأ المزيد
23مايو

Stone Heaps for Lizards

On the 14th of April 2 stone heaps for lizards have been built. We also managed to observe and document amazing animals.

اقرأ المزيد
23أبريل

Kamieniowiska

14 kwietnia stworzono dwa kamieniowiska dla jaszczurek zwinek. Udało nam się także zaobserwować i sfotografować wspaniałe zwierzaki.

اقرأ المزيد
22أبريل

Spawn!

On the 7th of April we committed further naturalistic observations.

اقرأ المزيد
20أبريل

Jest i skrzek!

7 kwietnia poczyniliśmy kolejne obserwacje faunistyczne.

اقرأ المزيد
13أبريل

We are building a pond!

On the 7th of April we built a small pond, cleaned littoral zone of the existing one and erected a heap of branches mixed with sawdust.

اقرأ المزيد
12أبريل

Kopiemy zbiornik!

7 kwietnia wykopaliśmy niewielkie oczko wodne, wyczyściliśmy strefę litoralną istniejącego stawu oraz stworzyliśmy kopiec z gałęzi i trocin.

اقرأ المزيد
11أبريل

Frogs and newts

On the 25th of March we have seen both often and rarely seen amphibians.

اقرأ المزيد
06أبريل

Żaby i traszki

25 marca zaobserwowalimy tak często, jak i rzadko spotykane płazy.

اقرأ المزيد
04أبريل

Sand lizards

During a survey on the 25th of March we observed sand lizards.

اقرأ المزيد
03أبريل

Jaszczurki zwinki

Podczas badań faunistycznych 25 marca zaobserwowaliśmy jaszczurki zwinki.

اقرأ المزيد
02أبريل

What lives here?

On the 25th of March we conducted a faunal survey and we uncovered a fragment of the site preparing it for pouring stones there.

اقرأ المزيد
01أبريل

Co tu żyje?

25 marca zrealizowaliśmy badania faunistyczne oraz odsłoniliśmy fragment terenu przygotowując go do wysypania tam kamieni

اقرأ المزيد
31مارس

We keep on going!

On the 22nd of March habitat heterogenity was increased

اقرأ المزيد
28مارس

Działamy dalej!

22 marca zwiększona została heterogenność środowiska objętego działaniami projektowymi

اقرأ المزيد
27مارس

Revitalisation

On the 21st of March we tidied area near the amphibian pond in KSM Nowogród Bobrzański.

اقرأ المزيد
24مارس

Rewitalizacja

21 marca uporządkowaliśmy teren wokół zbiornika przygotowanego do rozrodu płazów w KSM Nowogród Bobrzański.

اقرأ المزيد
23مارس

The work has started!

On the 18th of March we visited the place for a survey and field work.

اقرأ المزيد
22مارس

Prace ruszyły!

18 marca rozpoczęły się piersze prace

اقرأ المزيد
19مارس